ALGEMENE VOORWAARDEN

page1image3427595680

Rutten Advocatuur B.V.

page1image3427383840

VERSIE 2020

Opgemaakt 5 maart 2019 – Aangepast: 02-10-2020

1. Algemeen
1.1 Rutten Advocatuur B.V. is een B.V., die zich ten doel stelt de advocatuur

te beoefenen, met als specialisatie het strafrecht in al zijn facetten en daaraan verknochte zaken.

1.2 RA is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer: 80474268 Mr. J.G.D. Rutten is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 3353535.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (aanvullende opdrach- ten en vervolgopdrachten daaronder begrepen) die worden uitgevoerd door personen werkzaam bij/voor of verbonden aan RA, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schrif- telijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde Algeme- ne Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen in de zin van artikel 6:225 lid 3 BW.

1.4 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdracht- gever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

1.5 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en RA is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil dat tussen RA en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen, voor zover het geschil niet valt onder de reikwijdte van het tucht- recht, zoals bedoeld in de Advocatenwet.

2. Aansprakelijkheid

2.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door RA, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde advo- caat zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

2.2 Voor zover de aansprakelijkheid niet door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van RA wordt gedekt is de aansprakelijkheid van RA beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur van de verrichte werkzaamheden.

2.3 RA neemt bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden – zoals bij- voorbeeld deskundigen – de nodige zorgvuldigheid in acht en overlegt (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand, alsmede in geval van inschakeling van facilitaire derden zoals postbezorging etc.), in verband met de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren met de opdrachtgever. In afwijking van art. 6:76 BW is iedere aansprakelijkheid van RA voor tekortkomingen van deze der- den uitgesloten.

2.4 RA is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of overige indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan. De opdrachtgever dient zich zonodig tegen deze schade te verzekeren.

3. Overmacht

3.1 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstan- digheden aan de kant van RA zoals bijvoorbeeld staking en/of tekortschieten door leveranciers van wie RA een en ander betrekt.

3.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de over- machtstoestand langer dan drie maanden duurt, zal ieder van beide partijen bij de overeenkomst gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder over en weer tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.

3.3 Indien RA bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft vol- daan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitge- voerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

4. Klachtregeling

De interne klachtenregeling van RA kunt u hier terugvinden: https://ruttenadvocatuur.nl/interne-klachtenregeling/

5. Tarieven, Declaratie en Betaling

5.1 Werkzaamheden worden gedeclareerd op basis van een door RA en de opdrachtgever overeengekomen uurtarief.

5.2 Werkzaamheden worden – tenzij anders overeengekomen – verricht op basis van een voor- schot. Bij volledig verbruik van het betaalde voorschot voordat de overeengekomen werkzaamhe- den zijn afgerond, wordt – tenzij anders overeengekomen – middels een aanvullende voorschotnota aan de opdrachtgever een aanvullend voorschot in rekening gebracht.

5.3 RA behoudt zich het recht voor om de door haar gehanteerde uurtarieven jaarlijks (per 1 januari) te indexeren overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens van het CBS van december van het voorafgaande jaar, ook in lopende zaken. Uurtarieven worden op hele Euro’s afgerond.

5.4 RA berekent een opslag van 6% voor kantoorkosten. Ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte daadwerkelijke kosten, zoals deurwaarderskosten, griffierechten, gelden voor ingescha- kelde deskundigen, kosten voor noodzakelijke reizen, verblijf en kilometers etc. worden separaat gedeclareerd en worden geacht niet te zijn inbegrepen in betaalde voorschotten. RA behoudt zich het recht voor om separaat kosten in rekening te brengen voor het kopiëren en verzenden van om- vangrijke dossiers ten behoeve van de opdrachtgever.

5.5 De gewerkte uren en gemaakte kosten worden regelmatig gedeclareerd. Declaraties dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na verzending zonder aftrek van enige korting of compen- satie. Desgewenst kan overeengekomen worden dat per maand of per kwartaal wordt gedeclareerd. Wanneer een declaratie ook na aanmaning niet wordt voldaan, is RA genoodzaakt de daarmee ge- paard gaande wettelijke rente en kosten in rekening te brengen van minimaal 1% per maand of het pro rata gedeelte van een maand.

5.6 In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, faillissementsaanvraag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn alle verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.

5.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde interesten en kosten, in de tweede plaats van alle opeisbare facturen in volg- orde van datum (oudste eerst), zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.8 In het geval een openstaande declaratie na aanmaning niet wordt voldaan, draagt RA deze over aan een incassobureau. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op een per- centage van minimaal 15% en worden berekend over de openstaande hoofdsom, zulks met een mi- nimum van € 150,00 tenzij enige wettelijke bepaling zich daartegen verzet.

5.10 RA is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtge- ver aan al haar opeisbare verplichtingen heeft voldaan met inachtneming van gedragsregel 14.

5.11 RA is gerechtigd alle vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die RA aan de opdrachtgever mocht hebben.

5.12 Betaling van facturen aan RA geschiedt zoveel mogelijk giraal, behoudens het bepaalde in art. 10 van de Verordening op de Administratie en de Financiële Integriteit (Stcrt. 2009, 118, laat- stelijk gewijzigd Stcrt. 2013, 32118).

6. Kosteloze en Gesubsidieerde Rechtsbijstand

6.1 Voor zover de opdrachtgever recht heeft op (vrijwel) kosteloze rechtsbijstand op grond van het feit dat hij/zij kan procederen op basis van een “ambtshalve toevoeging”, geldt dat RA zich het recht voorbehoudt om de opdracht in overleg met de opdrachtgever desalniettemin slechts op beta- lende basis te aanvaarden. Wanneer overeengekomen is geen gebruik te maken van rechtsbijstand op basis van de ambtshalve toevoeging zijn de financiële voorwaarden zoals deze zijn vermeld in hoofdstuk 5 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

6.2 Voor zover de opdrachtgever die niet in de situatie verkeert zoals bedoeld in art. 6.1 desal- niettemin recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand, bijvoorbeeld omdat het inkomen en/of ver- mogen van de opdrachtgever ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Veiligheid en Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, geldt art. 6.1 onverkort.

6.3 Wanneer in de situatie van art. 6.1 en/of 6.2 door de Raad voor Rechtsbijstand een “eigen bijdrage” wordt opgelegd aan de opdrachtgever, wordt deze eigen bijdrage – tenzij anders overeen- gekomen – door RA aan hem/haar bij wijze van voorschot in rekening gebracht. Voor wat betreft die declaratie zijn de financiële voorwaarden zoals deze zijn vermeld in hoofdstuk 5 van deze alge- mene voorwaarden van toepassing.

6.4 In voorkomende gevallen worden bijkomende noodzakelijke kosten die niet onder het bereik van de (ambtshalve) toevoeging vallen gedeclareerd conform hoofdstuk 5 van deze Algemene
V oorwaarden.

7. Geheimhouding

7.1 RA is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de opdrachtgever, diens werkzaamheden en persoonlijke belangen, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de voor advocaten geldende geheimhoudingsverplichting.

Voor zover de opdrachtgever recht heeft op (vrijwel) kosteloze rechtsbijstand op grond van

7.2 RA neemt bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding.

7.3 Voor zover dat in het belang van de verdediging van de opdrachtgever/de uitvoering van de overeengekomen opdracht door RA noodzakelijk wordt geacht, kan in overleg met de opdrachtge- ver informatie aan derden (w.o. Openbaar Ministerie, Rechterlijke Instanties, Deskundigen, Media etc.) worden verstrekt, onverminderd de verplichtingen die voor RA voortvloeien uit de Advoca- tenwet.

7.4 Door de totstandkoming van de opdracht verleent de opdrachtgever toestemming aan RA om bij de communicatie over de zaak met de opdrachtgever of met derden gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en email- toepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.

8. Bewaartermijn

8.1 De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtuk- ken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het af- sluitend bericht aan de opdrachtgever of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van de termijn kunnen de dossiers door RA vernietigd worden. Van de minimale bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van zo’n afspraak is RA ontslagen van de bewaarver- plichting na vijf jaren.

8.2 Schaduwstukken in strafzaken worden conform de bestaande regeling na beëindiging van de zaak (zoals bedoeld in art. 8.1) geretourneerd aan het desbetreffende gerecht, dan wel vernietigd.